Mã trường: CYK

Bộ môn GDCT-TC-ANQP

1 .THÔNG TIN CHUNG CỦA BỘ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ – THỂ CHẤT – AN NINH QUỐC PHÒNG
1.1. Tên Bộ môn : GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ – THỂ CHẤT – AN NINH QUỐC PHÒNG
1.2. Số điện thoại                             :
1.3. E-mail                                        :
1.4. Năm thành Bộ môn       : Tháng 01 năm 2009
2 .CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
2.1. Chức năng
Bộ môn Giáo dục chính trị – Thể chất – An ninh quốc phòng là một bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu được thành lập theo quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao Đẳng Y Tế Khánh Hòa và được phê duyệt theo Quyết định số 151/CĐYT.KH ngày 01 tháng 9 năm 2009, quản lý toàn diện các hoạt động của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về mọi hoạt động của đơn vị.
2.2. Nhiệm vụ
– ­Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, xây dựng và triển khai kế hoạch của Bộ môn trong từng học kỳ và cả năm học, quản lý 4 tổ hợp môn học: Chính trị, Pháp luật; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng.
– Giảng dạy các môn học: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục Thể chất cho các hệ đào tạo của trường;
– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào công tác đào tạo. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các hội thảo khoa học, biên soạn đề cương bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo những học phần thuộc chuyên môn của Bộ môn;
– Tham mưu cho Nhà trường về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, về công tác giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trường học, quốc phòng toàn dân cho cán bộ, học sinh, sinh viên. Trực tiếp tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên;
– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra… của giảng viên, học sinh, sinh viên. Quản lý toàn diện và đánh giá chất lượng, xếp loại thi đua các giảng viên của Bộ môn;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA BỘ MÔN
3.1. Cơ cấu tổ chức:
Bộ môn gồm có 01 Phó trưởng Bộ môn phụ trách chung công tác của Bộ môn, 04 giảng viên giảng dạy các môn học: Chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị – Pháp luật, Giáo dục pháp luật, Giáo dục thể chất.
3.2. Lãnh đạo Bộ môn GDCT – TC – ANQP:

Phó trưởng Bộ môn
Thạc sĩ  Ngô Thành Tâm
Điện thoại: 0382553464
Email:

Đăng ký xét tuyển online