Mã trường: CYK

Bộ môn ngoại ngữ

GIỚI THIỆU BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1.THÔNG TIN CHUNG CỦA BỘ MÔN
1.1.Tên bộ môn :  Bộ môn Ngoại Ngữ
1.2. Số điện thoại     :
1.3. E-mail                :
1.4. Năm thành lập bộ môn : 2012
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
2.1.CHỨC NĂNG
–  Bộ môn Ngoại Ngữ thuộc Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, giảng dạy môn Tiếng Anh cho sinh viên ở bậc trung cấp, cao đẳng trong toàn trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

– Tổ chức và hoạt động của Bộ môn Ngoại Ngữ được thực hiện theo Điều lệ của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
2.2 NHIỆM VỤ
– Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục trung cấp và cao đẳng do Trường ban hành;

Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường.
– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
– Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.
– Quản lý giảng viên và  sinh viên do Nhà trường phân công;
– Quản lý trang thiết bị theo quy định của Trường.
– Thực hiện các báo cáo theo qui định của Hiệu trưởng.
3.CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
3.1.Cơ cấu tổ chức:
Gồm 1 Trưởng bộ môn và 1 giảng viên

3.2.Lãnh đạo bộ môn:

     Trưởng Bộ môn
Thạc sĩ Lê Nguyên Thảo Vy
Điện thoại: 0983 870 286
Email: thaovy7779nt@yahoo.com.vn

 

Đăng ký xét tuyển online