Mã trường: CYK

Bộ môn tin học

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA BỘ MÔN

1.1. Tên Bộ môn  : TIN HỌC
1.2. Số điện thoại :
1.3. E-mail:
1.4. Năm thành Bộ môn : 2012

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

– Bộ môn Tin học Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được thành lập với nhiệm vụ chủ yếu của bộ môn là giảng dạy học phần Tin học cho học sinh sinh viên các chuyên ngành của Nhà trường.
2.1. Chức năng
Quản lý các hoạt động của bộ môn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo kế hoạch công tác được giao
2.2. Nhiệm vụ
– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của bộ môn: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình bài giảng, ngân hàng đề thi, tổ chức thi và kiểm tra theo kế hoạch.
– Tổ chức dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
– Tiến hành đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức của bộ môn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị của bộ môn.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ

3.1. Cơ cấu tổ chức: gồm 01 Trưởng Bộ môn và 01 Giảng viên
3.2. Lãnh đạo Bộ môn:

Phụ trách Bộ môn
Thạc sĩ Trần Văn Đồng
Điện thoại : 
Email :

Đăng ký xét tuyển online