Mã trường: CYK

Bộ môn Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA BỘ MÔN
1.1. Tên Bộ môn : Y HỌC CỔ TRUYỀN- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
1.2. Số điện thoại :
1.3. E-mail : yhct/phcn@gmail.com
1.4. Năm thành Bộ môn : Năm 2012
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
2.1. CHỨC NĂNG
Bộ môn YHCT/PHCN được thành lập theo quyết định số 869 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, với nhiệm vụ tổ chức giảng dạy môn YHCT/PHCN ở các bậc đào tạo HSSV bậc sơ cấp,trung cấp, cao đẳng trong toàn trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
Tổ chức và hoạt động của Bộ môn YHCT/PHCN được thực hiện theo Điều lệ,quy chế của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
2.2. NHIỆM VỤ
+ Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục trung cấp và cao đẳng do bộ Lao động thương binh xã hội ban hành.
+ Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường.
+ Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
+ Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.
+ Quản lý giảng viên và HSSV do Nhà trường phân công;
+ Quản lý trang thiết bị và tài chính theo quy định của Trường .Phối hợp với gia đình HSSV, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ giáo dục HSSV;
+ Tổ chức giảng viên, HSSV tham gia các hoạt động xã hội trong phạm vi do nhà trường phát động.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng phân công.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức:
– Gồm: + 1 Phó Trưởng Bộ môn
+ 05 Giảng viên
3.2. Lãnh đạo Bộ môn:

Phó Trưởng Bộ môn
Bác sĩ CKI : Từ Đức Minh
Điện thoại: 0919666115
Email: bstuducminh@yahoo.com

Đăng ký xét tuyển online