Mã trường: CYK

Bộ môn Y tế công cộng

  1. THÔNG TIN CHUNG CỦA BỘ MÔN

1.1. Tên bộ môn: Y TẾ CÔNG CỘNG
1.2. Số điện thoại:
1.3. E-mail : bomonytecongcongcyk@gmail.com
1.4. Năm thành lập bộ môn : 2014

  1. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng:
Bộ môn Y tế công cộng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được thành lập với sứ mệnh góp phần tăng cường, phát triển hệ thống y tế và nâng cao sức khoẻ cộng đồng thông qua đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ có chất lượng cao trong lĩnh vực y tế.
2.2. Nhiệm vụ:
Giảng dạy các học phần Y tế công cộng cho các sinh viên hệ chính quy, hệ liên thông, hệ văn bằng 2, hệ vừa làm vừa học của các chuyên ngành khác trong trường.
Hướng dẫn thực tập cộng đồng cho sinh viên tại các địa điểm thuộc các phường; xã ở thành phố Nha Trang và một số huyện của tỉnh Khánh Hòa.
Tạo điều kiện cho sinh viên thực hành môn học tại hộ gia đình, trạm y tế, trường học và các trung tâm y tế dự phòng… để nâng cao kỹ năng thực hành và áp dụng thực tiễn trên vấn đề sức khỏe liên quan.
3.CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA BỘ MÔN
3.1. Cơ cấu tổ chức:
– 01 phó trưởng bộ môn
– 01 giảng viên
3.2. Danh sách lãnh đạo của Bộ môn:

Phó trưởng Bộ môn

Thạc sĩ, Bác sĩ CKI Trần Như Hân

Điện thoại : 0903 573 450

Email : hancdytkh62@gmail.com

Đăng ký xét tuyển online