Mã trường: CYK

KHOA Y HỌC CƠ SỞ

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA KHOA Y HỌC CƠ SỞ
1.1. Tên Khoa : Khoa Y học cơ sở
1.2. Số điện thoại :
1.3. E-mail : khoayhcs.cdyt@gmail.com
1.4. Năm thành lập Khoa : 2005
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
2.1.Chức năng:
Năm 2005, trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa được thành lập và từng bước sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức để bước đầu hoạt động. Khoa Y học cơ sở là một trong những khoa được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức bộ máy và hoạt động đào tạo ngày càng phát triển của nhà trường.
Chức năng: phối hợp cùng các phòng chức năng, các khoa bộ môn triển khai kế hoạch đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chuẩn đầu ra; thực hiện công tác quản lý giảng viên, nhân viên của khoa; công tác nghiên cứu khoa học.
Hiện nay, Khoa có nhiệm vụ quản lý chất lượng, nội dung chương trình và kế hoạch giảng dạy các các môn học cơ sở như: giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh, mô phôi, giải phẫu bệnh, cấu tạo và chức năng cơ thể người, sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi cho các đối tượng cao đẳng, môn giải phẫu sinh lý cho các đối tượng trung cấp.
2.2.Nhiệm vụ
– Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng.
– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường, bao gồm:
– Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, nghề theo đúng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lí hoặc do hiệu trưởng giao;
– Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tìn chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;
– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu,giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;
– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm năng cao chất lượng đào tạo;
– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.
– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, họp tác quốc tế.
– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiêm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ và quá trình đào tạo;
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa bộ môn;
– Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa bộ môn;
– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức: 
Gồm 1 Trưởng khoa, 1 phó khoa,
– 01 Giảng viên
– 01 Nhân viên
3.2. Lãnh đạo khoa

Trưởng Khoa
Thạc sĩ Nguyễn Thị Hương
Số điện thoại: 0905179188
E-mail:


Phó Trưởng Khoa
Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Hạnh
Số điện thoại: 0906585771
E-mail: xuanhanhnguyen167@gmail.com

Đăng ký xét tuyển online