Mã trường: CYK

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.1 Tên Phòng               : Phòng Công nghệ thông tin
1.2 Số điện thoại            :
1.3 E-mail                      : pcntt.cdyt@khanhhoa.gov.vn
1.4 Năm thành lập phòng       : 2018
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
2.1 Chức năng:

– Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của nhà trường.

2.2 Nhiệm vụ:

– Tham mưu Ban giám hiệu về việc xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển CNTT để ứng dụng cho toàn bộ hoạt động của Trường và của từng đơn vị;

– Thực hiện quản lý và theo dõi tình trạng hoạt động CNTT trong trường; đề nghị hướng giải quyết sự cố liên quan đến toàn bộ hệ thống CNTT thuộc Trường; Tư vấn các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT;

– Thực hiện quản lý, cài đặt các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động của nhà trường;

– Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý hệ thống mạng Lan và mạng Internet của nhà trường; đảm bảo hạ tầng CNTT cho hoạt động giảng dạy, học tập, làm việc của trường; Phối hợp các đơn vị trong Trường tổ chức, triển khai đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT;

– Lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng; trực tiếp phân bổ kết nối mạng; Quản trị và vận hành/phối hợp vận hành trang thông tin điện tử của nhà trường.

– Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan và thực hiện chức năng giám sát các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT tại Trường.

– Tham mưu giúp Ban chỉ đạo công tác CCHC và Hiệu trưởng tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính của đơn vị, bao gồm:

+ Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của đơn vị.

+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch CCHC.

+ Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính đã được ban hành, thực hiện các thể chế, chính sách, biện pháp, cơ chế CCHC đã được ban hành trong phạm vi quản lý.

+ Xây dựng báo cáo CCHC của trường theo quy định.

+ Đề xuất các biện pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC.

+ Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của trường theo quy định.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của nhà trường.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ

 3.1 Cơ cấu tổ chức: Gồm 01 Phụ trách Phòng và 01 chuyên viên

 

Đăng ký xét tuyển online