Mã trường: CYK

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 1. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

1.1. Tên Phòng                              : Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
1.2. Số điện thoại nội bộ              :  (0258) 3527.706
1.3. E-mail                                     : cdytkhqlhssv@gmail.com
1.4. Năm thành lập Phòng          : 2006

2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng:
2.1. Chức năng
– Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ lao động thương binh xã hội cũng như của địa phương trong công tác HSSV, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác HSSV và đảm bảo cho HSSV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
– Quản lý sinh viên về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho sinh viên. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của HSSV.
– Phối hợp tốt với Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác HSSV và các phong trào của Đoàn Thanh Niên trong và ngoài trường.

2.2. Nhiệm vụ:
+ Công tác hành chính:
– Phối hợp các Khoa, phòng, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tiếp nhận sinh viên mới nhập học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và nhà Trường. Sắp xếp, bố trí các lớp học sinh – sinh viên, chỉ định ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) làm thời trong thời gian đầu khoá học. Cấp thẻ HSSV, bảng tên cho HSSV
– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như xác nhận là HSSV của Trường để sinh viên được vay tín dụng đào tạo và HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; giới thiệu sinh viên với công an phường, xã để tìm nơi trọ học và đề nghị nhận xét đối với từng sinh viên ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương cuối mỗi học kỳ; thường trực tiếp HSSV và hướng dẫn HSSV đến các phòng, ban liên quan hoặc Ban giám hiệu (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của HSSV.
– Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.
+ Công tác tổ chức, quản lý học tập và rèn luyện của học sinh – sinh viên:
– Tổ chức, quản lý việc học tập của sinh viên như theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với các Khoa và giảng viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học.
– Cấp giấy phép cho học sinh, sinh viên nghỉ học tối đa 2 ngày kính chuyển Giảng viên bộ môn xem xét giải quyết, từ 03 ngày trở lên phải trình lên Ban giám hiệu xem xét); Kiểm tra HSSV thực hiện nội quy học đường.
– Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV ban hành kèm theo Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng.
– Tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khoá học và đầu mỗi năm học.
– Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.
– Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của học sinh- sinh viên, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
– Tổ chức cho HSSV viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với bộ môn Giáo dục thể chất, Đoàn TN, tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức.
+ Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội:
– Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và  nơi HSSV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết các vụ liên quan đến HSSV.
– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV, hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, …
– Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho HSSV.
– Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.
+ Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên:
– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, các chế độ khác liên quan đến HSSV.
– Tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ:
3.1. Cơ cấu tổ chức:
Gồm 1 Phó trưởng phòng phụ trách, 01 giảng viên và 01 chuyên viên.
3.2. Lãnh đạo phòng:

Phó trưởng phòng
Thạc sĩ Phạm Đình Hải
Điện thoại: 0905124969
Email: dinhhai2812@gmail.com

Đăng ký xét tuyển online