Mã trường: CYK

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

THÔNG TIN GIỚI THIỆU PHÒNG 

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG 
1.1. Tên phòng              : PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & QUAN HỆ QUỐC  TẾ
1.2. Tên tiếng anh                 :
1.3. Số điện thoại                  : 0258.3521.363
1.4. E-mail                             : nckhcyk@gmail.com
1.5. Năm thành lập phòng     : 2013

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
2.1. Chức năng:
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý quá trình nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.
2.2. Nhiệm vụ:
2.2.1. Công tác quản lý nghiên cứu khoa học:
– Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, ứng dụng khoa học của trường; đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học.
– Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến, sáng kiến kinh nghiệm.
– Lập chương trình, tổ chức và mở rộng thực hiện các quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác ở địa phương, trong nước và quốc tế.
– Tổ chức và quản lý việc biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách, tạp chí khoa học và sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
– Tổ chức quản lý và thu thập các thông tin khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ.
– Quản lý, điều hành các dự án hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo được phân công. Chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin cấp phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới. Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước cho địa phương, các cơ sở giáo dục và cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
– Triển khai và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và các dịch vụ liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học. Tổ chức bảo vệ, đánh giá, xét duyệt, tổng kết và khen thưởng các sáng kiến kinh nghiệm và công trình nghiên cứu khoa học của viên chức và học sinh – sinh viên.
– Quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của người nước ngoài tại trường.
– Lập chương trình, tổ chức và mở rộng thực hiện các quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác ở địa phương, trong nước và quốc tế; phối hợp với các khoa, phòng, bộ môn quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của người nước ngoài tại trường.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2.2. Công tác quan hệ quốc tế:
– Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc, hội thảo, hội nghị giữa nhà trường với các đoàn khách trong và ngoài nước; phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt.
– Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ đối ngoại đúng quy định hiện hành; quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong trường về hợp tác quốc tế; phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý sinh viên quốc tế.
– Thực hiện công tác tổng hợp, tiếp nhận và xử lý tài liệu về hoạt động đối ngoại.
– Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính làm thủ tục nhập cảnh; lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài đến trường làm việc; tổ chức đón tiếp, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA PHÒNG KHCN&QHQT:
3.1. Cơ cấu tổ chức: 

Gồm 01 Phó trưởng Phòng – Phụ trách và 01 Chuyên viên.

Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng
Thạc sĩ Phạm Thị Như Ý
Điện thoại: 0931871913
Email: nhuycdnhatrang@gmail.com

Đăng ký xét tuyển online