Mã trường: CYK

PHÒNG QUẢN TRỊ -CNTB

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG 

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG:
1.1. Tên phòng : Phòng Quản trị – Công nghệ thiết bị
1.2. Số điện thoại :
1.3. E-mail :
1.4. Năm thành lập phòng: 01/11/2013

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
2.1. Chức năng:
Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng trong việc sử dụng, quản lý và phát triển cơ sở vật chất, tài sản, công nghệ thiết bị của trường. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản và các máy móc phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo quy định pháp luật hiện hành của trường.
2.2. Nhiệm vụ:
+ Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các dự án đầu tư, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập trình Hội đồng mua sắm tài sản nhà trường phê duyệt.
+ Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản.
+ Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, quản lý phân phối trang thiết bị dạy học, máy móc vật tư kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ và hoạt động của nhà trường.
+ Tham mưu xây dựng quy trình mua sắm trang thiết bị, quy định sử dụng tài sản, thiết bị trình Hội đồng và Hiệu trưởng phê duyệt.
+ Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính và các đơn vị trong trường tổ chức kiểm kê tài sản, đánh giá phân loại tài sản và tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo quy định của nhà nước.
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy trong toàn trường.
+ Được thừa lệnh ký các văn bản do Hiệu trưởng phân cấp. Tổng hợp và báo cáo các công tác liên quan đến nhiệm vụ của phòng theo quy định.
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ-CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ:
3.1. Cơ cấu tổ chức: 1 Giảng viên, 1 Chuyên viên
3.2. Lãnh đạo phòng: Th.s: HUỲNH THANH HÙNG – Phó Trưởng phòng – Phụ trách

 

Đăng ký xét tuyển online