Mã trường: CYK

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

A. PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

– Họ và tên:  Trần Ngọc Thành                           Năm sinh: 1968

1.Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học:

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Y tế công cộng
  • Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị – Hành chính
  • Trình độ Ngoại ngữ: cử nhân Anh văn
  • Trình độ Tin học: văn phòng

B. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Họ và tên:  Nguyễn Việt Anh                           Năm sinh: 1978

1.Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học:

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Triết học
  • Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị
  • Trình độ Ngoại ngữ: chứng chỉ C Anh văn
  • Trình độ Tin học: chứng chỉ B.

2. Tóm tắt quá trình công tác:

– 01/3/2004 Công tác tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

* 04/2004 – 30/6/2014: Giảng viên tại Khoa Triết – Sau là Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

* 01/7/2014 – 31/5/2015: Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Chi bộ Giảng viên, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

* 01/6/2015 – 31/10/2016: Phó Trưởng phòng – Phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

* 01/11/2016 – 14/02/2022: Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thông tin, Tư liệu, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

– 15/2/2022 đến 30/9/2022: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

– 01/10/2022 đến nay: Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

 

Đăng ký xét tuyển online