Mã trường: CYK

Mục tiêu – Sứ mệnh – Tầm nhìn

1.Mục tiêu:

Đào tạo cán bộ y tế có trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở phù hợp, có năng lực chuyên môn vững vàng để giải quyết những vấn đề thông thường và những công việc có tính phức tạp thuộc ngành đào tạo, có năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, có đủ sức khỏe và khả năng tự học, sáng tạo và vươn lên trong nghề nghiệp để phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân và hội nhập quốc tế.

2.Sứ mạng:

Là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế trình độ cao đẳng có chất lượng về các chuyên ngành Y và Dược, phục vụ sự nghiệp y tế và phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

3.Tầm nhìn:

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa không ngừng phát triển các nguồn lực để trở thành Trường Cao Đẳng đại diện cho khu vực duyên hải Nam Trung bộ, với chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn quốc gia và tiến tới ngang bằng chất lượng các nước trong khu vực. Phấn đấu trong giai đoạn từ 2020-2025, phát triển thành trường Đại Học Y Dược.

Đăng ký xét tuyển online