Mã trường: CYK

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính bao gồm:

  1. Thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính.
  2. Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong thủ tục hành chính hoặc chưa được công khai theo quy định.
  3. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan.
  4. Không được cản trở hoạt động thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.
  5. Không hối lộ hoặc dùng các thủ đoạn khác để lừa dối cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong thực hiện thủ tục hành chính.
  6. Giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính; phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền về những bất hợp lý của thủ tục hành chính và các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong thực hiện thủ tục hành chính.
  7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện các quyết định hành chính và hành vi hành chính theo quy định của pháp luật.
  8. Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình tham gia thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
  9. Thực hiện quy định khác của pháp luật.

Để hiểu rõ hơn nội dung này, bạn vui lòng tham khảo Nghị định 63/2010/NĐ-CP tại đây.

Phòng Tổ chức – Hành chính

Đăng ký xét tuyển online