Mã trường: CYK

Thông tin xếp hạng đánh giá chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa

Thông tin xếp hạng đánh giá chuyển đổi số

Xác định Bộ chỉ số CĐS cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình CĐS quốc gia.
Năm 2021, Tỉnh Khánh Hòa xếp hạng
Xếp hạng DTI thứ 30 (0,4080)
Xếp hạng CQS thứ 34 (0,4186)
Xếp hạng KTS thứ 32 (0,4089)
Xếp hạng XHS thứ 33 (0,3959)
Xem chi tiết https://dti.gov.vn/
Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang