Mã trường: CYK

THÔNG BÁO v/v nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học và Sáng kiến cấp trường Năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

V/v nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp trường

Năm học 2019-2020

          Thực hiện Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm học 2019-2020, Phòng Khoa học công nghệ & Quan hệ quốc tế thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 như sau:

            Các chủ nhiệm đề tài, tác giả sáng kiến nộp báo cáo kết quả theo mẫu quy định để trình Hội đồng Khoa học & Công nghệ.

            Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến gồm:

  1. Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài cấp cơ sở (06 bản). (Download)
  2. Báo cáo kết quả sáng kiến (6 bản). (Download)
  3. Đơn đề nghị đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài và sáng kiến cấp Trường (01 bản). (Download – Mẫu NCKH) (Download –  Mẫu SK)

            Thời hạn nhận báo cáo: từ ngày 29/6/2020 đến ngày 15/7/2020.

            Nơi nhận: Phòng Khoa học công nghệ & Quan hệ quốc tế.

            Dự kiến thời gian nghiệm thu đề tài: 20/7/2020.

            Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài và tác giả sáng kiến nộp báo cáo đúng hạn. Sau thời gian quy định, Phòng KHCN&QHQT sẽ không trình Hội đồng KHCN để nghiệm thu đề tài và sáng kiến.

            Trân trọng cảm ơn./.

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang