Mã trường: CYK

Thông báo v/v nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2017-2018

THÔNG BÁO

V/v nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm học 2017-2018, Phòng Khoa học công nghệ & Quan hệ quốc tế thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018 như sau:

Các chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường theo mẫu quy định để trình Hội đồng Khoa học & Công nghệ xét duyệt đề tài.

Báo cáo đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở gồm:

1.Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài cấp cơ sở (06 bản).

2.Đơn đề nghị đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài cấp cơ sở (01 bản).

Thời gian nhận: từ ngày 05/7 đến 12/7/2018 (đến 17h00 ngày 12/7/2018, Phòng KHCN&QHQT sẽ không nhận báo cáo đề tài).

Nơi nhận: Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế.

Dự kiến thời gian nghiệm thu đề tài: từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2018.

Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo đúng hạn, sau thời gian quy định, Phòng KHCN&QHQT sẽ không trình Hội đồng KHCN để nghiệm thu đề tài.

Trân trọng cảm ơn./.

(Theo Phòng Khoa học công nghệ & Quan hệ quốc tế)

Đăng ký xét tuyển online