Mã trường: CYK

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1.1. Tên Phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính
1.2. Số điện thoại: 0258 3521 171
1.3. Email: phongtchccdytkh@gmail.com
1.4. Năm thành lập phòng: Năm 2023

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

2.1 Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu với cơ cấu tổ chức gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, giảng viên, chuyên viên, viên chức và người lao động (theo loại hợp đồng ở các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và phục vụ, hỗ trợ).

2.2. Chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các lĩnh vực liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, thi đua – khen thưởng, quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kê khai tài sản thu nhập và thực hiện các chức năng khác theo phân công, chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2.3. Nhiệm vụ:

1. Công tác tổ chức, hành chính

a) Tham mưu xây dựng công tác quy hoạch và bổ nhiệm viên chức, phân bổ kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế theo quy định; tham mưu cho Hiệu trưởng trong quản lý, sắp xếp, luân chuyển, điều động, tuyển dụng nhân sự;

b) Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường; Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc;

c) Xây dựng các dự thảo quy chế, quy định của nhà trường; thực hiện đánh giá viên chức, lao động và nhà giáo hằng năm theo quy định;

d) Đề xuất phương án phát triển nguồn nhân lực cho nhà trường; Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng viên chức;

đ) Lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo viên chức theo quy định hiện hành; giúp hội đồng tuyển dụng tổ chức tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm vào các vị trí việc làm theo quy định; Chủ động tham mưu triển khai các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;

e) Thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời đối với viên chức và người lao động theo các quy định của nhà nước;

g) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, theo dõi tình hình chính trị tư tưởng của viên chức, người lao động; phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học để theo dõi tình hình tư tưởng của học sinh sinh viên;

h) Quản lý hồ sơ viên chức và người lao động; tham mưu và chuẩn bị thực hiện ký kết các hợp đồng lao động;

i) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức và người lao động theo quy định hiện hành;

k) Quản lý và tổ chức công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận và xử lý các công văn đi và đến; Quản lý con dấu nhà trường theo đúng quy định của pháp luật;

l) Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết của nhà trường đúng quy định;

m) Tham mưu, xây dựng và triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định;

n) Tham mưu, xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện công tác quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định;

o) Tham mưu triển khai công tác cải cách hành chính.

2. Công tác quản trị cơ sở vật chất, trang thiết bị

a) Chủ trì, tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai các dự án đầu tư, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập trình Hội đồng mua sắm tài sản nhà trường phê duyệt;

b) Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản;

c) Lập kế hoạch và thực hiện bảo dưỡng, quản lý, phân phối trang thiết bị dạy học, máy móc, vật tư kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ và hoạt động của nhà trường;

d) Tham mưu xây dựng quy trình mua sắm trang thiết bị, quy định sử dụng tài sản, thiết bị trình Hội đồng mua sắm tài sản và Hiệu trưởng phê duyệt;

đ) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ theo quy định pháp luật; tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo quy định của nhà nước;

e) Thực hiện bảo đảm cảnh quan, vệ sinh; quản lý đội bảo vệ và dân quân tự vệ của trường; Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác an ninh trật tự trong trường học, phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy trong toàn trường;

g) Quản lý và điều phối xe ô tô công phục vụ cho các hoạt động của nhà trường và công tác của lãnh đạo.

3. Công tác quản lý và triển khai công nghệ thông tin

a) Xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển CNTT để ứng dụng cho toàn bộ hoạt động của Trường; Chủ trì tham mưu, triển khai, đánh giá công tác thực hiện chuyển đổi số trong toàn trường;

b) Quản lý và theo dõi tình trạng hoạt động CNTT trong trường; đề nghị hướng giải quyết sự cố liên quan đến toàn bộ hệ thống CNTT thuộc Trường; Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT;

c) Quản lý các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng;

d) Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động CNTT tại Trường; thiết lập, theo dõi và duy trì hoạt động liên tục đối với các hoạt động của hệ thống CNTT; đảm bảo hạ tầng CNTT cho hoạt động giảng dạy, học tập, làm việc của trường; Phối hợp các đơn vị trong Trường tổ chức, triển khai đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống CNTT;

đ) Tham gia lắp đặt, cài đặt, sửa chữa, nâng cấp thiết bị tin học, thiết bị mạng theo phân công; trực tiếp phân bổ kết nối mạng; quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong Trường; tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT; thực hiện thu nhập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ nghiên cứu, đào tạo và học tập;

e) Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan và thực hiện chức năng giám sát các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT tại Trường.

4. Tham mưu chính cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của toàn trường; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; quy chế làm việc của toàn trường; Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn; Quy chế đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, phân loại viên chức; Quy chế Thi đua- Khen thưởng đối với viên chức- lao động; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính; Quy chế tổ chức, hoạt động của thư điện tử công vụ và trang thông tin điện tử; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy định hoạt động công nghệ thông tin và an toàn thông tin trong nhà trường; quy tắc ứng xử trong nhà trường; Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; Quy định tiếp công dân; Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của viên chức, người lao động; Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với viên chức và người lao động; Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản; Quy định phân cấp về thẩm quyền ký văn bản và các quy chế, quy định, quy trình khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang