Mã trường: CYK

Bảng phân bổ số lượng Cán bộ coi thi Lần 2, thi Sau học lại, thi Lần 2 sau học lại và thi bổ sung các lớp Cao đẳng chính quy, Trung cấp chính quy, Liên thông cao đẳng và Trung cấp Văn bằng 2 từ ngày 12/4/2022 đến ngày 17/4/2022.

Đăng ký xét tuyển online