Mã trường: CYK

Bảng phân bổ số lượng cán bộ coi thi kết thúc môn học, thi lần 2 và sau học lại các lớp cao đẳng chính quy, cao đẳng liên thông, trung cấp chính quy và TC văn bằng 2 (Từ ngày 05/10 đến ngày 14/10/2020)

Đăng ký xét tuyển online
shares
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!