Mã trường: CYK

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH:
1.1 : Tên : PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
1.2. Số điện thoại nội bộ: 0258.3522270
1.3. Email:
1.4: Năm thành lập phòng : 2023

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1. Cơ cấu tổ chức

Phòng Kế hoạch – Tài chính là phòng chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu với cơ cấu tổ chức gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, chuyên viên, viên chức và người lao động (theo loại hợp đồng ở các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ).

Điều 2. Chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các lĩnh vực liên quan đến việc xây dựng, triển khai kế hoạch, tài chính toàn trường và thực hiện các chức năng khác theo phân công, chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

Điều 3. Nhiệm vụ

 1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm, ngắn hạn và dài hạn của trường; Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của đơn vị, trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể;
 2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án của Trường theo quy định;
 3. Tổ chức thực hiện và đề xuất các quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính. Thực hiện công tác kế toán, thống kê, quyết toán theo qui định hiện hành của Nhà nước; Thực hiện kiểm tra kế toán định kỳ theo quy định nhà nước;
 4. Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành; Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu,nộp, thực hiện thanh toán, mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của hợp đồng, chương trình, dự án;
 5. Lập dự toán thu, chi các nguồn tài chính của nhà trường. Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn;
 6. Chủ trì và chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý việc thu học phí của học sinh, sinh viên theo đúng quy định;
 7. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính, các hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng các nguồn tài chính của Trường;
 8. Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho viên chức, người lao động; chi trả học bổng, phụ cấp cho sinh viên học sinh theo đúng quy định hiện hành;
 9. Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng quý; đại diện cho người có thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước đối với các cá nhân có 01 nguồn thu nhập tại trường;
 10. Chủ trì thực hiện công tác kiểm kê tài sản, định giá, phân loại tài sản trên phần mềm quản lý tài sản theo quy định. Phối hợp với Phòng Tổ chức – hành chính và các đơn vị trong nhà trường triển khai thực hiện công tác kiểm kê tài sản, dụng cụ và hàng năm theo quy định và yêu cầu của cấp trên. Tham mưu Ban Giám hiệu về triển khai công tác thanh lý tài sản, trang thiết bị theo quy định tại Nghị quyết số 03/2018 ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.Thực hiện kiểm tra kế toán định kỳ theo quy định của nhà nước;
 11. Tham mưu đề xuất Hiệu trưởng về giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nhằm tăng mọi nguồn thu cho Trường.
 12. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định hiện hành. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công theo yêu cầu của trường và các cơ quan chức năng;
 13. Tham mưu chính cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định mức thu học phí các lớp đào tạo bồi dưỡng trong nhà trường; Quy định kiểm soát thu học phí; Quy trình mua sắm và đánh giá lựa chọn nhà cung cấp; Quy trình thanh toán… và các quy chế, quy định, quy trình khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo nhà trường phân công..

3.CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
3.1. Cơ cấu tổ chức:
– Gồm 1 Phó trưởng phòng, 1 Kế toán trưởng và 2 chuyên viên
3.2. Lãnh đạo phòng:

Phó Trưởng phòng – Phụ trách Phòng
Cử nhân Trần Nguyễn Thị Thanh Thảo
Điện thoại : 0979830659
Kế toán trưởngCử nhân Bùi Thị Xuân Thái
Điện thoại : 0905237891

 

 

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang