Mã trường: CYK

PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA PHÒNG
1.1.    Tên phòng : Thanh tra – Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
1.2.    Tên tiếng anh:
1.3.    Số điện thoại: 0258 3521855
1.4.    E-mail: phongttktkdclgd@gmail.com
1.5.    Năm thành lập phòng: 2023

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

2.1 Cơ cấu tổ chức

Phòng Thanh tra – Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục là phòng chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu với cơ cấu tổ chức gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, giảng viên, chuyên viên, viên chức và người lao động (theo loại hợp đồng ở các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ).

2.2. Chức năng:

Phòng Thanh tra – Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các lĩnh vực liên quan đến khảo thí, kiểm định chất lượng, thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng và thực hiện các chức năng khác theo phân công, chỉ đạo của Ban Giám hiệu.Phòng Thanh tra – Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các lĩnh vực liên quan đến khảo thí, kiểm định chất lượng, thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng và thực hiện các chức năng khác theo phân công, chỉ đạo của Ban Giám hiệu..

2.3. Nhiệm vụ:

1. Công tác khảo thí

a) Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội;

b) Xây dựng lịch thi kết thúc môn học, mô-đun, thi tốt nghiệp theo tiến độ đào tạo của Nhà trường và triển khai toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác thi;

c) Tham mưu cho Hiệu trưởng trong tổ chức các kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun, thi tốt nghiệp, thi cuối khóa đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường đúng theo các qui chế và qui định; Lưu trữ bài thi môn học, thi tốt nghiệp theo quy định;

d) Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc môn học, mô đun đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;

đ) Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các quy trình liên quan đến công tác khảo thí;

e) Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập;

g) Chủ trì tham mưu và triển khai công tác hủy bài thi theo quy định.

2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, hệ thống đảm bảo chất lượng

a) Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội;

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục hằng năm theo hướng dẫn của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

c) Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng; Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng; Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng của toàn trường;

d) Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng hằng năm;

đ) Tham gia công tác xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến ISO 9001:2015 theo phân công của Hiệu trưởng (nếu có).

3. Công tác thanh tra

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch;

b) Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, các quy chế, quy định của nhà trường;

c) Là đơn vị đầu mối trong công tác tiếp dân của nhà trường. Tiếp nhận và tham mưu xử lý các đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo… liên quan đến hoạt động của trường theo quy định của pháp luật;

d) Quản lý và triển khai thực hiện công tác phổ biến, theo dõi thi hành pháp luật, thanh tra, pháp chế và phòng chống tham nhũng;

4 Tham mưu chính cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức thi và chấm thi kết thúc môn học; Quy định về tổ chức thi lại các môn học…. và các quy chế, quy định, quy trình khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang