Mã trường: CYK

Biểu mẫu ( Phòng TCHC)

I. Biểu mẫu Đánh giá, xếp loại nhà giáo

II. Biểu mẫu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

III. Mẫu Giấy ủy quyền

IV. Mẫu Bảng chấm công (mẫu 1)

V. Mẫu Bảng nhận xét viên chức tập sự – Giảng viên

VI. Mẫu Giấy đi đường

Thông báo mới

Đăng ký xét tuyển online
shares
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!