Mã trường: CYK

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA KHOA ĐIỀU DƯỠNG
1.1. Tên Phòng/Khoa/Bộ môn       : Khoa Điều dưỡng
1.2. Tên tiếng Anh                          : Nursing Department
1.3. Số điện thoại nội bộ                 :
1.4. E-mail                                       : khoadieuduong.khmc@gmail.com
1.5. Năm thành lập Khoa                : ngày 01 tháng 11 năm 2013

2 .CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
2.1. Chức năng:

 • Khoa Điều dưỡng giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
 • Thực hiện công tác giảng dạy cho chuyên ngành: Điều dưỡng, cùng với giảng dạy các môn học thuộc phạm vi quản lý của khoa nằm trong các chuyên ngành khác của Nhà trường.
  2.2. Nhiệm vụ:
 • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy các chuyên ngành về Điều dưỡng.
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học về Điều dưỡng và các ấn phẩm theo chức năng;
 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về các lĩnh vực thuộc ngành khoa học Y tế.
 • Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa giao

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA KHOA ĐIỀU DƯỠNG
3.1. Cơ cấu tổ chức:

 • 01 trưởng khoa;
 • 01 phó trưởng khoa;
 • 04 bộ môn trực thuộc khoa;
 • Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên của khoa là 22 người, trong đó:
  Giảng viên: 20 người
  Nhân viên: 02 người

3.2. Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa

Thạc sĩ Trương Thị Huệ

Điện thoại: 0258.3.510.373

Email: huekhmc@gmail.com

Thông báo mới

Đăng ký xét tuyển online
shares
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!