Mã trường: CYK

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

KHOA ĐIỀU DƯỠNG

1.THÔNG TIN CHUNG CỦA KHOA ĐIỀU DƯỠNG:
1.1. Tên Khoa : Khoa Điều dưỡng
1.2. Số điện thoại :
1.3. E-mail : khoadieuduong.khmc@gmail.com
1.4. Năm thành lập khoa: 2023

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

2.1. Cơ cấu tổ chức

Khoa Điều dưỡng là khoa chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu với cơ cấu tổ chức gồm 03 bộ môn (Bộ môn Điều dưỡng cơ bản, Bộ môn Điều dưỡng Nội – Nhi và Bộ môn Điều dưỡng Ngoại) với 01 Trưởng khoa, 02 Phó Trưởng khoa, các Trưởng Bộ môn thuộc Khoa, giảng viên, viên chức và người lao động (theo loại hợp đồng ở các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ).

2.2. Chức năng

Khoa Điều dưỡng là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các lĩnh vực liên quan đến công tác giảng dạy chuyên ngành lĩnh vực điều dưỡng và thực hiện các chức năng khác theo phân công, chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2.3. Nhiệm vụ

– Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa Điều dưỡng theo phân công của Hiệu trưởng;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, chấm thi và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

– Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, nghề trình độ đào tạo thuộc khoa do Hiệu trưởng giao;

– Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học cho các ngành, nghề trình độ đào tạo thuộc khoa và các ngành khác trong trường. Đảm bảo các mô-đun, tín chỉ liên quan có tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định;

– Tổ chức chấm thi theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của nhà trường;

– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

– Tổ chức đánh giá giảng viên, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

– Hoàn thành các công việc khác do Lãnh đạo nhà trường phân công.

Đăng ký xét tuyển online
Chung nhan Tin Nhiem Mang