Mã trường: CYK

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

GIỚI THIỆU KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
1.1. Tên khoa                    : Khoa Khoa học cơ bản
1.2. Số điện thoại              :
1.3. E-mail                         : khoakhcb123@gmail.com
1.4. Năm thành lập phòng : 2013

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
2.1. Chức năng:
Khoa Khoa học Cơ bản đảm nhận nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng để có thể tiếp cận và lĩnh hội một cách hiệu quả các kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực y tế. Hơn nữa, thông qua việc giảng dạy các môn học, Khoa còn cung cấp cho sinh viên phương pháp tư duy, tiếp cận và xử lý vấn đề, giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu và áp dụng được kiến thức vào chuyên môn của mình một cách hiệu quả, làm cho kiến thức chuyên môn thêm vững vàng
Cụ thể Khoa Khoa học Cơ bản đảm nhận giảng dạy các môn học:
– Sinh học đại cương và di truyền
– Vật lý đại cương – lý sinh
– Xác suất thống kê y học
– Hóa học
– Hóa đại cương – vô cơ
– Hóa phân tích
– Hóa hữu cơ
– Thực vật dược.

2.2. Nhiệm vụ:
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của nhà trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được nhà trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.
– Xây dựng và thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Khoa, và cho sinh viên trong các giờ lên lớp của giảng viên.
– Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học của các thành viên trong Khoa.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên của Khoa. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của nhà trường.
– Phối hợp với các phòng khoa khác, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN:
3.1. Cơ cấu tổ chức:
– 01 Phụ Trách Khoa
– 03 Giảng viên
3.2. Lãnh đạo Khoa:

Phó trưởng khoa – Phụ trách khoa
Tiến sĩ Phạm Thị Lan Chi
Điện thoại: 0774546800
Email: phamthilanchi1988@gmail.com

Đăng ký xét tuyển online