Mã trường: CYK

KHOA KỸ THUẬT Y HỌC

1. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên khoa : KỸ THUẬT Y HỌC
1.2. Tên tiếng Anh : MEDICAL TECHNIQUES
1.3. Số điện thoại nội bộ :
1.4. E-mail :
1.5. Năm thành lập Khoa : Năm 2013

2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
2.1. Chức năng
– Giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của khoa theo định hướng chiến lược chung của Nhà trường; Quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn, bộ phận trực thuộc.
2.2. Nhiệm vụ
– Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và xã hội;
– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
3.1. Cơ cấu tổ chức:
– 01 Phó Trưởng Khoa và 10 giảng viên.
3.2. Lãnh đạo Khoa:

Phó Trưởng Khoa
Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh
Điện thoại:
Email:

Đăng ký xét tuyển online