Mã trường: CYK

KHOA Y HỌC LÂM SÀNG

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA KHOA
1.1. Tên khoa: Y học lâm sàng
1.2. Tên tiếng Anh: Faculty of Medicine
1.3. Số điện thoại:
1.4. Email: Dothithienan1982@gmail.com
1.5. Năm thành lập khoa: 1998
2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
2.1. Chức năng
Khoa Y học lâm sàng, thực hiện chức năng quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của khoa đáp ứng kế hoạch, tiến độ giảng dạy chung của Nhà trường.
Thực hiện công tác giảng dạy các học phần chuyên ngành Hộ sinh, Bệnh học Nội – Ngoại – Sản – Nhi – Nhiễm cho Y sỹ trung cấp, Y sỹ y học cổ truyền, bệnh học cho các đối tượng Hình ảnh, Dược, Xét nghiệm và giảng dạy các môn học thuộc phạm vi quản lý của khoa nằm trong các chuyên ngành khác của Nhà trường.
2.2. Nhiệm vụ:
Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy các các học phần cho các đối tượng Hộ sinh chính quy, liên thông, văn bằng 2, Y sỹ trung cấp, Y sỹ y học cổ truyền chính quy, văn bằng 2 và bệnh học cho các đối tượng Hình ảnh, Dược, Xét nghiệm chính quy, liên thông, văn bằng 2 đang đào tạo tại trường.
Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.
Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học chuyên ngành Hộ sinh, Bệnh học Nội – Ngoại – Sản – Nhi – Nhiễm cho Y sỹ trung học, Y sỹ y học cổ truyền, bệnh học cho các đối tượng Hình ảnh, Dược, Xét nghiệm đang đào tạo tại trường.
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn về các lĩnh vực thuộc ngành khoa học Y tế.
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho Khoa theo chủ trương của Nhà trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa giao.
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ
3.1. Cơ cấu tổ chức: Gồm 01 Phó trưởng khoa, 6 giảng viên
3.2. Lãnh đạo khoa:


Phó trưởng khoa
Thạc sĩ Đỗ Thị Thiên An
Điện thoại: 0985 390 189
Email: Dothithienan1982@gmail.com

Đăng ký xét tuyển online